Bibelstudier med Rolf
Teologiskt bibelstudium av Hebreerbrevet
av Rolf Ericson
Del 3 av 3 delar
SE DEL 1
SE DEL 2

Välkommen till mina bibelstudier med texter ur Hebreerbrevet och andra bibeltexter.
Ämnet för mina bibelstudier är:
GAMLA OCH NYA FÖRBUNDET I BIBELNS LJUS12. De två bergen Sinai och Sion
13. Det tredje templet, antikrist och den sionistiska framtidsdrömmen
14. Den tusenåriga perioden som har kallats för tusenårsriket
Avslutning: En framtid fylld av hopp under Guds fullkomliga beskydd

12. De två bergen Sinai och Sion

I slutet av Hebreerbrevets 12:e kapitel talas det om två berg. 1. Sinai berg, som är lagens berg och 2. Sions berg och den levande Gudens stad, som är det himmelska Jerusalem.

Det var på Sinai berg som Mose fick ta emot lagens tavlor. Det var där som det som kallas gamla förbundet upprättades. Gud hade befallt Mose tillsammans med Aron, Nadab, Abihu och sjuttio av de äldste i Israel att stiga upp till Herren på berget Sinai. Där skulle de tillbe Herren på avstånd och Mose skulle ensam träda fram inför Herren och ta emot stentavlorna med lagen och budorden. Dessförinnan hade ett förbund upprättats mellan Gud och folket. Mose hade byggt ett altare och rest tolv stoder. Man hade offrat brännoffer, slaktoffer och tjurar till tackoffer åt Herren. Det står att Mose tog blodet och stänkte av det på folket och sa:

”Se detta är förbundets blod, det förbund som Herren har slutit med er.”

Detta är vad bibeln talar om det gamla förbundets blod. Det finns även andra bibelställen som talar om blodets förbund.

Sinai berg beskrivs åter i Hebreerbrevet som ett berg man kunde ta på, ett berg i lågor, töcken, mörker, stormvind, basunstötar och en röst som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mer, eftersom de inte uthärdade påbudet. Man kan i allra högsta grad säga att Sinai berg i Bibeln var ett geografiskt existerande berg. Texten beskriver Sinai som ett berg här på jorden.

Så här står det om Sinai berg i Gal. 4:25-26:
"Sinai berg är ett berg i Arabien, men svarar mot det nuvarande Jerusalem, som ju lever i slaveri tillsammans med sina barn. Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder."
Sinai berg och det nuvarande Jerusalem innebär det gamla förbundets tid, som var lagens tid, men det himmelska Jerusalem, som är fritt ifrån lagen innebär det nya förbundets tid Den lag som kräver lydnad har alltid skrämt oss människor, eftersom vi känner att vi kommer till korta inför den. Det fanns människor då och det finns människor nu som hela livet lever i fruktan för döden därför att man vet sin egen ofullkomlighet inför lagen. Bibeln kallar detta för lagens träldom. Det har funnits och det finns fortfarande en del, som försöker skrämma människor med en lagisk förkunnelse. När Gud kallar oss att följa Jesus, så vill han inte skrämma oss med den träldom som lagen kan åstadkomma om den används på fel sätt. Nej han vill först av allt befria oss från denna rädsla. Detta innebär inte att vårt liv med Jesus befriar oss ifrån ansvar för hur vi lever vårt liv. Bibeln lär oss, (se bl.a. Rom 8) att vi är kallade till ett andligt liv i frihet. Där står det att
"den andliga lag som gäller för livet i Kristus har gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag"

"genom sin död skulle han göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem, som genom sin fruktan för döden varit slavar i hela sitt liv. " 2:14-15

Genom Jesu blod, som är det nya förbundets blod, blir vi renade och befriade ifrån all synd och skuld och vi behöver inte längre träla under den syndabörda som vi burit. Gud kan göra det vi inte kan.

"Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han avvände vårt elände för båd tid och evighet. Han förvärvde att vi ärvde ljus och frid och salighet." Sv.ps. 147:2

Men texten som vi läste i Hebreerbrevets tolfte kapitel beskriver också det andra berget, Sion, som ett berg i himlen och Jerusalem som en himmelsk stad.
"Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder." Gal. 4:25-26.
Det handlar således om det himmelska Jerusalem.  Det himmelska Jerusalem som också kallas "den levande Gudens stad" är inte sådan att man strider om den, så som man gör med det nuvarande Jerusalem. Nej det himmelska Jerusalem består av en
"festförsamling av alla som har sitt namn i himlen." Hebr.12:23 
Guds stad Jerusalem är fullkomligt ren. Där bor Guds utvalda folk. Guds Israel som består av både judar och hedningar. Jag ser fram mot den nya himlen och den nya jorden där.
"den heliga staden Jerusalem kommer ner ur himlen, från Gud, full av Guds härlighet." Upp. 21:10 

Men Sions berg, som också kallades Moria berg var Guds heliga berg och Jerusalem var Guds heliga stad. Där fanns tempelplatsen där templet var byggt. Det var där man firade högtid och tillbad Gud. Så var det i det gamla förbundets tid, men i den text vi läste ifrån Hebreerbrevet har Sions berg och Jerusalems stad fått en himmelsk karaktär.

Sions berg kan man inte ta på. Det är ju ett berg i himlen. Ändå skriver författaren till Hebreerbrevets mottagare att de har kommit till Sions berg. De står redan nu inför mångtusende änglar, en festförsamling av alla förstfödda, som har sitt namn i himlen. Ni står inför Gud. I princip är vi redan i himlen redan här på jorden genom tron på Jesus. Under vårt korta liv på jorden så är vi inbjudna till löfteslandet som är himlen. Vi är inbjudna till att lära känna Guds löftesland, men sorgligt nog stannar vi ofta i träldomslandet trots att Gud har lovat oss något bättre redan nu. Hebreerbrevets författare talar aldrig om Guds löftesland som ett jordiskt rike. Jag har mycket svårt att tro något annat än att det löftesland, som Gud har lovat sitt folk är himlen.

"Kristus har en gång för alla trätt in i helgedomen (himlen)och vunnit befrielse åt oss för evigt." 9:12
"Därför är det ett nytt förbund. (testamente) som Kristus förmedlar, för att de kallade skall få det utlovade eviga arvet, sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det förra förbundet" 9:15
"Ty Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild av den verkliga. Han gick in i själva himlen för att träda fram inför Gud med vår sak." 9:24

De två bergen som omtalas i Hebreerbrevet är bilder av de två förbund som omtalas i Bibeln. Det gamla förbundet och det nya förbundet. I det gamla förbundet offrades blod från bockar och kalvar, men i det nya förbundet har Kristus trätt fram. Han har öppnat en ny väg.

13. Det tredje templet, antikrist och den sionistiska framtidsdrömmen

Det finns de som tror och förväntar sig att ett tredje tempel ska byggas på tempelplatsen i Jerusalem. Beskrivningen av ett sådant tempel menar en del finns i Hesekiels bok kapitel 40 till 47. Där anser en del att det land beskrivs skall tillhöra Israel. Det är den sionistiska framtidsdrömmen. De drömmer om ett stort Israel i vår tid, där Jerusalem skall vara centrum för ett stort jordiskt världsrike.

De israeliska bosättarna och deras anhängare anser sig ha rättighet till hela landet Israel, så som det beskrivs i denna gammaltestamentliga text, och i andra gammaltestamentliga bibeltexter, som tolkas in i detta sammanhang. Landet skall sträcka sig från Medelhavet till Jordanfloden. De anser som sin religiösa plikt att hålla fast vid varje kvadratmeter av det land som de tror att de har rättighet till. De säger: "Vi har rättighet till hela landet Israel". Om denna inte självklara rättighet utnyttjas av dem, utan hänsyn till andra som också anser sig att ha rättighet till hela landet, så innebär det krig och våld och blodsutgjutelse, så som vi har sett det ske, och så som det tycks fortsätta utan skymten av fred.
I Bibelns nya testamente finns inte det minsta stöd för den våldsspiral som pågår mellan israeler och palestinier.

Det land som Gud har lovat sitt folk, Guds Israel där också det judiska folket kommer att ha en nyckelroll, är så långt jag kan förstå inte något jordiskt härlighetsrike, utan det himmelska land som vi läst om här i Hebreerbrevet 12, och som vi också läser om i Uppenbarelseboken

Det talas i Bibeln om att Antikrist skall sätta sig i Guds tempel. Att dessa ord av Jesus och av Paulus skulle syfta på ett nytt tempel i Jerusalem, som en del bibeltolkare tror, är för andra bibeltolkare osannolikt. Jag har svårt att tänka mig att ett nytt tempel efter gammaltestamentlig modell skulle kunna vara ett Guds tempel.

När Jesus dog på Golgata så står det att förhänget i templet brast. Jesus öppnade då vägen till Gud för oss.

Därför har vi

"tagit vår tillflykt till det hopp som ligger framför oss. Detta hopp är vår själs ankarfäste. Det är tryggt och säkert och når innanför förhänget, dit Jesus öppnade vägen för oss då han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek." Hebr. 6:18-20

"Huvudpunkten i vad jag har att säga är detta: Vi har en överstepräst, som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen, och förrättar tjänst i helgedomen det sanna förbundstältet." Hebr.8:1-2


Dessa texter säger oss att Guds tempel redan finns i himlen och i den helgedomen är Jesus vår överstepräst. Han är den som för vår talan inför Fadern, skriver Johannes i sitt första brev.

När det står att en Antikrist skall sätta sig i Guds tempel
"han som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud" 2. Tess.2:4.
så kan det ju inte handla om Guds tempel i himlen. Dit har inte Antikrist tillträde. Nej, det handlar om Guds tempel på jorden. Vilket är då detta tempel?

För det första: Templet är människohjärtat. Därför behöver vi vara vaksamma över den plats som är Guds tempel - människohjärtat där Gud vill bo och där den helige Ande vill leda oss fram till sanningens källa. Denna sanning bekräftas bland annat i Romarbrevet 12:1 där det står:

"Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst."
I den tidigare översättningen stod det: "er andliga tempeltjänst."Vi är själva tempel åt Gud och vi frambär oss själva som ett levande och heligt offer, som behagar Gud.I denna tempeltjänst är Jesus vår överstepräst och vi själva får tillhöra det som vi brukar kalla "det allmänna prästadömet."
För det andra: Bibeln talar även om för oss att templet är Guds församling. I första Petrusbrevet talas om det andliga templet, som är Guds församling på jorden:

"När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor, men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge, ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer, som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus." 1.Petr.2:4-5

Bibeln talar alltså om att vi är ett "allmänt prästadöme" och vi är "levande stenar" i ett andligt tempel, som är Guds tempel på jorden.

Antikrist vill ta Guds plats i Guds tempel. Vi frågar när, var och hur? Det står att en antikrist skall komma och att många antikrister redan har kommit. Detta skriver Johannes om i sitt första brev och där talar han också om att de redan levde i den sista tiden, det vill säga tiden före Jesu andra tillkommelse. Han beskriver antikrist, som en lögnare, som förnekar att Jesus är Kristus. Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen, skriver han

"Ty många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, Antikrist." 2.Joh v.7

Vi förstår att det handlar om ett avfall ifrån tron på Gud, och att detta avfall kulminerar, ju närmare vi kommer tiden för Jesu Kristi ankomst.

Templet där antikrist vill ta plats är således människohjärtat.

Men antikrists ande och avfallet i den sista tiden har även, och kommer även att tränga in i det Guds tempel, som är församlingen på jorden. Det handlar inte om en särskild byggnad, som kan beskrivas som ett tempel. Nej det handlar om människor som är av kött och blod. Antikrist kallas också den Laglöse.

"Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfördighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen, som kunde ha räddat dem." 2.Tess.2:9-10

Sanningens källa är Guds ord och det är den sanningen som skall rädda oss i en tid som präglas av lögn och villfarelse.. Vi väntar inte på den Laglöse, antikrist, "han som herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst."2.Tess.2:8. Vi väntar på Jesus, men vi förstår också att tiden som går emot sin avslutning blir sådan som den profetiskt beskrives i dessa texter.

Eftersom de religiösa judarna inte tror och bekänner Jesus som Messias, väntar de fortfarande på att Messias ska komma. Försök till återuppbyggnad av templet har flera gånger gjorts, men det har förhindrats av fientliga arméer. Där på tempelberget finns i dag Klippmoskén, som utgör ett stort hinder för ett sådant bygge. Ett tempelbygge där kommer i så fall att skapa konflikter som kan bli omöjliga att hantera, ja som i värsta fall, kan leda fram till ett världskrig.

Om det nu finns religiösa anspråk till tempelplatsen för både judendomen och islam, så tolkar jag det med stöd av Bibelns ord, att tempelplatsen inte längre har någon betydelse i den plan som Gud har för att rädda världen. Den tempeltjänsten hör till ett avslutat kapitel. Guds räddningsplan är redan fullbordad. Jesus har redan intagit sin plats i den himmelska helgedomen.

"Kom och skåda smärtans konung. Jord och himmel vittne bär, att han vann en evig seger, templets förlåt brusten är."

Jag upprepar här och citerar vad jag tidigare sagt:

"Med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse för evigt" 9:12

Här handlar det inte om en jordisk helgedom, utan om en himmelsk. I den helgedomen frambär man inte längre blod från bockar och kalvar. Denna helgedom är fullkomligare än den förra. Den är inte är gjord av människohand, det vill säga den tillhör inte denna värden.

”Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överstepräst över Guds hus. Låt oss därför gå fram, med ärligt hjärta, i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ont samvete, och med kroppen badad i rent vatten.” 10:19-22

14. Den tusenåriga perioden som har kallats för tusenårsriket

I Bibelns framtidssyn finns det ett bibelställe om en tidsperiod på tusen år. Det är Upp. 20:1-6. Ordet tusenårsriket förekommer inte en enda gång i Bibeln, men om denna tusenåriga period varierar tolkningarna.

a. Den kyrkohistoriska tolkningen. En av kyrkofäderna Augustinus daterade begynnelsen av denna period till Jesu fullbordade frälsningsverk.
b. Den eskatologiska tolkningen, innebär att den tillhör framtiden. I så fall kan det inte handla om ett jordiskt härlighetsrike före Jesu ankomst, för i så fall måste ju Jesus komma åter vid flera tillfällen och detta stämmer ju inte med övriga texter i Bibeln som talar om Jesu andra tillkommelse, som en enda händelse.
c. Den andliga tolkningen, avvisar den eskatologiska tolkningen och menar att denna period hör samman med kyrkans historia i denna värld. Den påminner om Augustinus tolkning och innebär att det är Kristi rike, som inte kan förnimmas med ögonen, som inte är av denna världen, det himmelska Jerusalem, som kommit ned från himmelen"

Avslutning: En framtid fylld av hopp under Guds fullkomliga beskydd

Låt mig till sist citera från slutet av det tolfte kapitlet där författaren har skrivit om framtiden. Det är inte svårt att tro att den tiden är mycket nära. Det är av den anledningen jag skriver detta eftersom jag själv har upplevt att detta är Guds ord och tilltal till oss för att vi ska omvända oss och bekänna Jesus som vår Herre och Frälsare.

"En sista gång skall jag skaka inte bara jorden, utan också himlen. Orden en sista gång visar att det som då vacklar är skapat och skall försvinna, för att det som inte vacklar skall bestå. Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill, med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld." 12:26-29.

Att det finns krafter som kan rubba balansen i universum förstår vi i vår tid när vi vet vilken sårbarhet jorden är utsatt av på grund av klimatpåverkan och andra destruktiva krafter, men för den som tror på Gud kvarstår förtröstan om en ny himmel och en ny jord.

Det rike som omtalas är Guds rike om vilket Jesus lärt oss att bedja:
"Tillkomme ditt rike, såsom i himmelen så ock på jorden" Guds rike är redan här och nu, men något kommer att hända med det nuvarande riket:

"Liksom alla dör genom Adam, så skall alla också få nytt liv genom Kristus, men i tur och ordning. Först Kristus och därefter vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla sina fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter." 1. Kor 15:22-26

Alltså: Det nya förbundets tid började vid Golgata och det kommer att sluta här på jorden vid Jesu andra tillkommelse och därefter i evighet fortsätta i himmelen där ingen död mera skall vara och inga tårar och ingen natt.

Bön: "Tack Gud för att du har talat till oss genom Jesus Kristus. Jag litar på ditt löfte, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp. Du har uppfyllt natten med din närvaro, gjort min ångest till din ångest, min ensamhet till din ensamhet, mitt rop till ditt rop. Jag tror det inte därför att det känns så, utan för att du har sagt det." (efter en bön av O. Hartman)


Webbmaster: Rolf Ericson